Księga Gości
Wizyt:
Dzisiaj: 2Wszystkich: 135035

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH W  GMINIE  WIELICZKA

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

    Zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

z dnia 31 stycznia 2019 roku 

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny2019/2020

§ 1

 

ZASADY OGÓLNE:

1. Ilekroć w Zasadach jest mowa o:

   1) rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

  2) kandydacie – należy przez to rozumieć dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego;

   3) przedszkolach – należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych lub publiczne punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Wieliczka oraz publiczne Przedszkole Sióstr Urszulanek UR w Sierczy, do których przeprowadza się rekrutację w oparciu o niniejsze zasady.

2. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego udostępnionegon a portalu internetowym Gminy Wieliczka  www.wieliczka.eu  pod adresem: wieliczka.przedszkola.vnabor.pl

3. W rekrutacji biorą udział wyłącznie wnioski kandydatów, które zostały zatwierdzone w elektronicznym systemie rekrutacyjnym.

4. System rekrutacji oparty jest o jednolicie ustalone kryteria naboru. 

5. Rodzice zapisując kandydata mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności w porządku od 1 do 3.

6. Na podstawie art. 127 ust.14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.) dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do oddziałów integracyjnych w przedszkolach ogólnodostępnych na podstawie ww. orzeczenia i wniosku rodziców bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. Wniosek o przyjęcie kandydata składany jest przez rodziców w wybranym przedszkolu lub szkole, w których prowadzone są oddziały integracyjne.

7. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci:

   1) urodzone w latach 2013-2016;

   2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach - urodzone w roku 2017 o ile na dzień rozpoczęcia edukacji przedszkolnej (1 września 2019 r.) będzie miało ukończone 2,5 roku;

  3) z rocznika 2011 lub 2012, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego;

  4) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych oraz nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych.

 8. Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

 9. Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji lecz składają deklarację dotyczącą kontynuacji i dalszego uczęszczania dziecka. Deklarację należy złożyć w terminie do 4 marca 2019 roku w godzinach pracy przedszkola/szkoły. Wzór deklaracji dostępny jest w każdej jednostce prowadzącej rekrutację oraz na portalu internetowym Gminy Wieliczka ( www.wieliczka.eu).

10. Na podstawie  art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. , poz. 996 z późn. zm.) do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Wieliczka.

11. Postępowania rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w publicznych przedszkolach w grupach zbliżonych wiekowo.

12. Postępowania rekrutacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów przedszkoli i szkół.

13. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

14. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego i niewystarczajacej liczby miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dziecka decyduje losowanie. Losowanie przeprowadza komisja rekrutacyjna wykorzystując narzędzie dostępne w elektronicznym systemie naborowym pn. "Wybór losowy-ustaw według preferencji". W protokole z rekrutacji zamieszcza się informację opisującą przebieg i procedurę losowania.

15. Rodzice dzieci zamieszkujących poza Gminą Wieliczka mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliczka jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wybrane przez rodziców przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.

16. Szczegóły pobytu dziecka w przedszkolu reguluje "Deklaracja w sprawie korzystania z usług przedszkola w roku szkolnym 2019/2020" składana przez rodzica dziecka.

17. W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1) Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego:

Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyłącznie te kryteria:

 

Kryterium z ustawy

Liczba punktów

1) Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci).

250 pkt

2) Niepełnosprawność kandydata.

250 pkt

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

250 pkt

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

250 pkt

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

250 pkt

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).

 

250 pkt

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

250 pkt

 

2) Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub gdy po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący – Uchwała Nr XXXIII/406/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Wieliczka (Dz. Urz. Woj. Małoplskiego z 2017 r., poz. 2587):

 

Kryterium ustalone przez organ prowadzący

Liczba punktów

Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym.

 100 pkt

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru.

 30 pkt

Dziecko uprawnione do korzystania z wychowania przedszkolnego w wieku od 3 do 6 lat.

 20 pkt

Dziecko z rodziny objetej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

 5 pkt

Dziecko, którego tylko jeden rodzic pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym.

 

10 pkt

 

§ 2

WPROWADZANIE I SKŁADANIE WNIOSKÓW

1. 6 marca 2019 r. o godz. 8.00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony zostanie Informator zawierający ofertę publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych.

2. Od 11 marca 2019 r. od godz. 8:00 do 4 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00 zostanie udostępniona możliwość elektronicznego wprowadzania wniosków o przyjęcie kandydata przez stronę internetową (na stronie zamieszczona będzie również instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej).

3. Rodzice, którzy korzystają z Internetu:

 1) udają się do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie korzystając z pomocy wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka;

 2) wydrukowany i podpisany wniosek, składają go wyłącznie w placówce pierwszego wyboru, gdzie następuje weryfikacja danych i potwierdzenie złożenia wniosku w systemie informatycznym (wnioski nie będą przyjmowane w pozostałych placówkach wskazanych na liście preferencji).

4. Wniosek, który nie jest zatwierdzony w systemie informatycznym nie bierze udziału   w procesie rekrutacji. Mimo, iż wniosek w wersji papierowej składany jest tylko w przedszkolu pierwszego wyboru kandydat bierze udział w rekrutacji do wszystkich placówek wskazanych we wniosku.

5. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Do wniosku składanego w wersji papierowej rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych kryteriów:

1) Dokumenty potwierdzające kryterium ustawowe:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.).

2) Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący:

Zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym

 
 

Orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratorskiego lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wsparciu przez asystenta rodziny.

   3) Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2012 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

  4) Dokumenty potwierdzające kryteria składa się: w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonym zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) odpisie lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

  5) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

6. Weryfikacji wniosków dokonuje komisja rekrutacyjna w dniach od 5 do 19 kwietnia 2019 r. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1) żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach wskazując termin dokonania tej czynności;

 2) zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach, który uprawniony jest do: skorzystania z informacji, do których ma dostęp z urzędu; wystąpienia do instytucji publicznych o udzielenie informacji; zlecenia Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce przeprowadzenia wywiadu, celem zweryfikowania oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka - zgodnie z przepisami dotyczącymi rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.).

7. Od 5 do 24 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

8. 25 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

9. Od 26 do 30 kwietnia 2019 r.  - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego, podpisywanie Deklaracji regulujących zasady pobytu dziecka w placówce (niezłożenie pisemnego oświadczenia i Deklaracji w tym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym).

10. 6 maja 2019 r. o godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

§ 3

 

TRYB ODWOŁAWCZY

1. W sytuacji, gdy kandydat nie został przyjęty do przedszkola obowiązuje następujący tryb odwoławczy:

   1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata;

   2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia;

   3) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

   4) Dyrektor przedszkola/ szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania;

   5) Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 4

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. Postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2019/2020 nie jest prowadzone w systemie elektronicznym.

3.Postępowanie uzupełniajace prowadzone jest od 7 do 27 maja 2019 r. zgodnie z terminarzem czynności określonym w Zarządzeniu nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 24 stycznia 2019 r.

4. Wprowadzanie i składanie wniosków - w dniach od 7 maja 2019 r. od godz. 8:00 do 13 maja 2019 r. do godz. 15:00

5. Od 14 do 20 maja 2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

6. 21 maja 2019 r. o godz. 12:00 -podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

7. Od 22 do 24 maja 2019 r. - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego, podpisywanie Deklaracji regulujących zasady pobytu dziecka w placówce (niezłożenie pisemnego oświadczenia i Deklaracji w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/punkcie przedszkolnym).

8. 27 maja 2019 r. o godz.12:00 - podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

9. Pozostałe zasady dotyczące postępowania rekrutacyjnego stosuje się odpowiednio w przypadku postępowania uzupełniającego.

§ 5

Postanowienia końcowe

1.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Wieliczka.

 

2. Zarządzenie wchodzi w życie..............lutego 2019 r.

 

 

Harmonogram rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 stycznia  2019 roku

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

 w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 11 marca

do 4 kwietnia

2019 roku

 

od 7 do 13 maja

2019 roku

 

 

 

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

 

 

od 5 do 24 kwietnia

2019 roku

 

 

od 14 do 20 maja

2019 roku

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

25 kwietnia

2019 roku

 

21 maja

2019 roku

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 od 26 do 30 kwietnia

2019 roku

 od 22 do 24 maja

2019 roku

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 6 maja

2019 roku

 27 maja

2019 roku

 

DYREKTOR  PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO  W  KOŹMICACH  WIELKICH

W  SPRAWACH  REKRUTACJI  PRZYJMOWAĆ  BĘDZIE  W  SEKRETARIACIE  PRZEDSZKOLA:

·         w poniedziałki i środy w godz. od 1530 do 1730

 

·         w czwartki, w godz. od 900 do 1200

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie przedszkola.

Telefon: 12 250-15-07

Materiały pomocnicze:

NazwaRozmiarData
icooswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka.pdf

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

65.04 KB2017-10-12 14:52
icooswiadczenie-o-wielodzietno-ci-rodziny.pdf

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

62.09 KB2017-10-12 14:52